شرایط تسویه حساب

شرایط و قوانین کلی فروش


مشتری موظف و متعهد گردید تا  اقساط مربوطه را در سررسیدهای تعیین شده بلا قید در حق فروشنده پرداخت نماید.

در صورت عدم  پرداخت هر یک از اقساط توافق شده در فوق و یا قصور در پرداخت آن باتوجه به شرایط اقساطی به وجود آمده برای متعهد که در اینجا مشتری نامیده می شود.فروشنده مجاز به فسخ  معامله و  واگذاری آن به شخص ثالث بصورت  یکطرفه می باشد در اینصورت دیگر نیازی به مراجعه به  مراجع قضایی ،  دادگاه یا  شورای حل اختلاف نبوده بنابر اصل توافق فروشنده  وکیل و  قائم مقام قانونی مشتری نسبت به تصرف و فروش  اتومبیل مذکور به شخص ثالث می باشد.

در صورت حدوث بند 1و2 شروط و توضیحات وجه پرداختی مشتری پس از ارزیابی خودرو توسط کارشناس خبره به نرخ روزو با کسر " 15 " درصد هزینه ضررو زیان توافقی از پیش پرداخت ثمن مورد معامله پس از  فروش  خودرو توسط فروشنده به شخص ثالث  می باشد.

هزینه  کارشناسی وتعیین  قیمت روز خودرو در صورت قصور مشتری نسبت به پرداخت اقساط توافق شده و امثالهم بر عهده مشتری می باشد .

هر نوع عمل  خلاف قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران که با استفاده و توسط وسیله نقلیه مربوط که در زمان تصرف و مالکیت مشتری به وقوع بپیوندد درمسئولیت بی قیدو شرط مشتری بوده و فروشنده مسئولیتی ددر قبا ل ان نخواهد داشت .

مشتری موظف است اصل هر گونه سند  واریزی ویا  پرداختی به حساب شرکت جهت اقساط ویا پیش پرداخت نزد خود تا پایان معامله نگهداری نموده و به شرکت ارائه دهد .

مشتری ملزم گردید  اتومبیل مربوطه را به هزینه خود و به نام فروشنده  تا پایان اقساط  بیمه  بدنه نماید.

در صورتی که به هردلیل متعهد با مشخصات مذکوراز هرکدام از حساب های شرکت و یا  حسابهای  شخصی خودش  مبلغ پیش پرداخت را به حساب  مشتری واریز نماید ، قرارداد منعقد  با مشخصات فوق الذکر و همچنین اینقرارداد به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد و مشتری تایید مینماید که  حق هیچ گونه اعتراض و شکایت و ادعایی نخواهد داشت .

خودروی مورد معامله دارای دوسال  گارانتی از  نمایندگی رسمی میباشد .

در صورت فسخ قرارداد از طرف شرکت یا مشتری در ازای پیش پرداخت ضمانت نامه بانکی به مشتری تحویل خواهد شد .

تحویل خودرو به مشتری شهر  تهران میباشد و درصورت توافق برای تحویل در مناطق دیگر شرکت درصورت توان انجام هزینه های اضافی را از مشتری نقدا دریافت خواهد نمود.

طبق توافق با مشتری  سند خودرو تا  پایان اقساط در رهن شرکت خواهد ماند .

کلیه هزینه های  گمرک و  ارزش افزوده تا  شماره گذاری به  عهده شرکت میباشد . کلیه مبالغ موجود دراین قرارداد به "  تومان " میباشند .

قرارداد مذکور در  دو نسخه با حکم  واحد  تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

خیارغُبن  فاحش  ولو به درجه  اعلا از  طرفین  ساقط و  طرفین با  علم و  اطلاع و  سلامتی  کامل از  مفاد قرارداد اقدام به امضا آن در حضور  شهود  امضا کنندگان در ذیل نمودند.